Blazing Maples by Travis Novitsky

Blazing Maples by Travis Novitsky
Photographer: